ειδικές κατασκευές

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση προσδιορισμένων περιβαλλοντικών δεικτών που συνδέονται με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις απαιτεί την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με προσαρμοσμένα κατα περίπτωση οχήματα. Η τεχνογνωσία στα αυτόνομα συστήματα πλοήγησης συντέλεσε στην  κατασκευή μη επανδρωμένων επιχειρησιακων οχήματων τόσο για εναέρια καταγραφή όσο και  ROV  με χρήση πολυμετρικών αισθητήρων για καταγραφή  θερμοκρασιας νερού, αλατότητα, Ph, αλκαλικά, κ.α

BOB 2,  ROV autonomous

BOB 2, ROV autonomous

ds5