πολυεικονική φωτογραμμετρία

web_ortho2

Η Aeroview διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων ψηφιακής αποτύπωσης. Συγκεκριμένα η Αeroview δύναται να υποστηρίξει εργασίες που αφορούν στην:

  • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών
  • Τριδιάστατη ψηφιoποίηση αστικών περιοχών, γεωγραφικών εκτάσεων, μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Τριδιάστατες ανακατασκευές και μοντελοποίηση

Η Aeroview διαθέτει την ικανότητα να τροποποιεί την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της ή ακόμα και να κατασκευάζει νέα εξειδικευμένη ώστε να εξασφαλίζει τη παράδοση ψηφιακών προϊόντων τα οποία είναι πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.

Παράδειγμα πολυεικονικής φωτογραμμετρίας μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Church of Panagia Acheiropiitos

Church of the Holy Apostles

Kutuklu Baba Tekkesi

Λατομείο Μαρμάρων